Uchwała nr LVII/391/10 zmieniająca uchwałę w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010”.

UCHWAŁA NR LVII/391/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 marca 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010”.

 

 

            Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

 W uchwale nr LIV/372/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010”, w § 1, wprowadza się  następujące zmiany:

1)    w rozdziale VI w zadaniu II Podniesienie świadomości społeczeństwa o skutkach uzależnienia uchyla się pkt 6 tabeli,

2)    Rozdział VII Zasady finansowania zadań programowych otrzymuje brzmienie:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) środki na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010” pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Ogólna kwota zarezerwowana do realizacji                                     6.000,00 zł

w tym:

realizacja zadań                                                                       -               4 000,00 zł

diagnoza i przygotowanie programu                                    -               2 000,00 zł”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

            Jednym z zadań zawartych w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010” był zakup testów narkotykowych oraz przekazanie ich na potrzeby Komisariatu Policji w Mosinie.

            Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.), uczestnictwo w pokrywaniu wydatków przez jednostki samorządu terytorialnego może nastąpić w formie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, a nie poprzez zakup towarów. Środki zgromadzone na Funduszu przeznaczane są między innymi na: pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług. Dysponentem środków, zgodnie z ustawą, jest Komendant Wojewódzki Policji.

Kwota 5 000,00 zł zostaje przesunięta na „Finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami społecznymi”.