Uchwała nr LVII/392/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010”.

UCHWAŁA NR LVII/392/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 marca 2010 r.

                                                                                 

zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na rok 2010”.

 

 

            Na podstawie art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr LIV/371/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010”, w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

w rozdziale II:

1) W celu II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,

     pomocy  psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

     w rodzinie.

     pkt 2 tabeli otrzymuje brzmienie:

     „2) Finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami       

          społecznymi                                                                                   85 614,00”

2) Tytuł celu III otrzymuje brzmienie:

     a) „CEL III: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,  

           w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania   

           narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie  

           pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

           uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
  i socjoterapeutycznych”.

     b) w celu III pkt 1 otrzymuje brzmienie:

        „1) Finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży       7 718,08”

3) W celu VI: Inne wydatki

     a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

        „1. Wynagrodzenie członków Komisji                                                     50 000,00”

     b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

       „8. Rezerwa (przeznaczona na realizację Gminnego Programu                       6 000,00

              Przeciwdziałania narkomanii na rok 2010)”

     c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

        „9. Usługi transportowe                                                                       2 000,00”

4) Na końcu rozdziału II, po celu VI wyrazy „W sumie 330.000” zastępuje się wyrazami:

    „W sumie                                                                                                              389 732,08”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 


§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań związanych z profilaktyką alkoholową oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, w szczególności dzieciom.

Uchwalony w grudniu ubiegłego roku „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010”, zakłada kontynuację działań z roku 2009.
Po dokonaniu rozliczenia za rok 2009, uzyskano nadwyżkę w wysokości 59 732,08 zł, która daje podstawę do wprowadzenia zmian w „Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2010”. Z uwagi na likwidację, w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010”, zadania dotyczącego zakupu testów narkotykowych, kwotę 5 000,00 zł przesuwa się na zadanie „Finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami społecznymi”. Z nadwyżki z roku 2009, na zadanie „Finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami społecznymi”, dokłada się dodatkowo kwotę 40 014,00 zł, w celu uzyskania pełnego zabezpieczenia kosztów kolonii. Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych, zobowiązuje organ do przeprowadzenia przetargu na wypoczynek letni, jeśli kwota zadania przekracza 53 700,00 zł. Orientacyjny koszt pobytu 1 dziecka na kolonii z programem profilaktycznym, wynosi około 900,00 zł. Zabezpieczenie środków w łącznej wysokości 85 614,00 zł, będzie podstawą do wszczęcia procedury przetargowej. Kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na zwiększenie zabezpieczenia środków na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z uwagi na podwyższenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych, zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, ogłaszanego w rozporządzeniu Rady Ministrów. Ponadto o kwotę 2 718,08 zł zwiększa się finansowanie programów profilaktycznych. Pozostałą kwotę w wysokości 2 000,00 zł przeznacza się na usługi transportowe dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu kontroli punktów sprzedaży. Zamienia się również w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010” w tytule celu III wyraz „uczęszczających” na wyraz  „uczestniczących”.