Uchwała nr LVII/393/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR LVII/393/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 marca 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Rada Miejska w Mosinie wyraża zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy dotyczącym roku budżetowego 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, daje organowi stanowiącemu uprawnienie do wyodrębnienia w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.

Rada gminy w oparciu o przepisy powyższej ustawy, w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, zobowiązana jest do podjęcia uchwały, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.

Analizując zapotrzebowanie sołectw oraz pełną akceptację przewodniczących jednostek pomocniczych dotyczącą wyodrębnienia w budżecie środków funduszu oraz zasad wydatkowania środków funduszu w roku 2010, uzasadnione jest podjęcie uchwały o wyodrębnieniu w budżecie roku 2011 środków funduszu sołeckiego.