Uchwała nr LVII/394/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

UCHWAŁA NR LVII/394/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 marca 2010 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

 

 

               Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się z budżetu Gminy Mosina pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu roku 2010 w wysokości 15.778,00 zł.

 

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Mosina. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

               Z uwagi na potrzebę funkcjonowania w Mosinie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Gmina Mosina zabezpieczyła w budżecie roku 2010 środki na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa.

Uwzględniając powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.