Uchwała nr LVII/395/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.

UCHWAŁA NR LVII/395/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 marca 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVI/233/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, § 1 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości:

- 1,00 zł za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym podstawowym,

- 6,50 zł za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym specjalistycznym”.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            W związku z wnioskiem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mosinie z dnia 15 marca 2010 roku, powstała propozycja zmiany ekwiwalentu za podstawowe szkolenie pożarnicze dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mosina na kwotę 1,00 zł za godzinę. Szkolenie podstawowe podejmują nowi członkowie przygotowujący się do podjęcia działań ratowniczych. Zakres i znaczna ilość planowanych na rok 2010 szkoleń, wskazuje potrzebę obniżenia stawki godzinowej, zgodnie z powyższym wnioskiem, który zyskał poparcie naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mosina oraz Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.