Uchwała nr LVII/396/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010.

UCHWAŁA NR LVII/396/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 marca 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt. 3, art. 222, i art. 258 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r.  o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska  w Mosinie uchwala, co następuje:

 

W uchwale nr LIV/376/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LVI/384/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

 

§ 1.

 

1)      W § 1 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 otrzymują brzmienie:

 

 

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości

69.946.258,12 zł

 1)      dochody bieżące w kwocie 56.298.872,12 zł,

 

 2)      dochody majątkowe w kwocie 13.647.386,00 zł.

 

2.  Dochody budżetu określa załącznik nr 1 

 

1.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji 

               rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  

               5.622.766,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”

 

 

 

2) W § 2 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 pkt 1 otrzymują brzmienie:

 

 

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości

83.346.258,12 zł

2.      Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 

 

3.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)      Wydatki bieżące w wysokości 54.113.814,81 zł, 

 

 a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

23.087.377,20 zł

 b)      dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów

      publicznych i spoza sektora finansów publicznych

      – zgodnie z załącznikiem nr 5a

 

6.791.574,00 zł

 c)      wydatki na obsługę długu

970.000,00 zł

 d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

418.355,00 zł

2)   Wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 

29.232.443,31 zł

4.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 – 1012 – zgodnie z załącznikiem nr 7

5.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.622.766,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”
 

3)     §  3 otrzymuje brzmienie:

 

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 330.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 389.732,08 zł.”

 

4)     § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11.”

 

5) W § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2010.

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 25 marca 2010 r.

 

  1. Dochody:

-       dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 121.114,00 zł – w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2010 r. Nr ST3/4820/2/10 określającym wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 14.040.364,00 zł.

 

-       dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 126.000,00 zł – są to dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w związku z uruchomieniem z dniem 1 kwietnia nowego przedszkola w Krośnie.

 

-       dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.357,00 zł, w tym: 357,00 zł dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2010 r. Nr FB.I-3.3010-3/10 oraz 1.000,00 zł z tytułu dotacji na wynagrodzenia za sprawowanie opieki  na podstawie przepisów o pomocy społecznej – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 marca 2010 r. Nr FB.I-2.3011-42/10.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 6.243,00 zł.

 

  1. Wydatki:

 

-       dział 700 gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł, którą przenosi się do działu 921 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków na § 4170 i 4110 z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenie w sprawie dozoru nad nieruchomością w Nowinkach.

 

-       dział 750 administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 59.732,08 zł, która zostaje przeniesiona do działu 851, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2009 wydatki zrealizowano w kwocie 316.318,29 zł, natomiast dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 376.050,37 zł. Ponieważ dochody z powyższego tytułu mogą być wydatkowane tylko na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi niezbędne jest zapisanie środków w dziale 851. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami 4300 i 4430 z uwagi na wzrost w 2010 r. składek członkowskich w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej z kwoty 3.000,00 zł na 6.000,00 zł.

 

-       dział 801 oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł – jest to różnica wynikająca ze zmniejszenia subwencji oświatowej, zwiększenia wydatków o 126.000,00 zł w związku z dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie (Przedszkole w Krośnie) i przeniesień wydatków z działu 854. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami ze szczególnym uwzględnieniem środków dla powstającego od 1 kwietnia Przedszkola w Krośnie.

 

-       dział 851 ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 59.732,08 zł z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2009, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

-       dział 852 pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.357,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i na wynagrodzenia za sprawowanie opieki  na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

 

-       dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 4.114,00 zł, którą przenosi się do działu 801 oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami 4010 i 4170.

 

-       Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł – środki przeniesione z działu 700 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

 

-       Dział 926 kultura fizyczna i sport na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 6.243,00 zł.

 

Dokonuje się zmiany brzmienia paragrafu 12 pkt 2, dotyczącego upoważnienia dla Burmistrza Gminy oraz zmiany załącznika nr 11 – rachunek dochodów własnych z uwzględnieniem stanu środków na dzień 1 stycznia 2010 r.

 

Załączniki do uchwały nr LVII/396/10.pdf