Uchwała nr LVII/397/10 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR LVII/397/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 marca 2010 r.

 

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)    spółce – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną,

2)     udziałach – należy przez to rozumieć udziały lub akcje.

 

 

§ 2.

 

1.     Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Mosina na dany rok budżetowy.

2.     Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów niepieniężnych (aportów).

3.    Gmina Mosina może w szczególności obejmować udziały w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach nowo tworzonych i współtworzonych przez Gminę.

 

 

§ 3.

 

Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach, winno być   poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wyceny majątku, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego, dokonuje biegły rzeczoznawca posiadający wymagane uprawnienia do wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.

 

 

§ 4.

 

1.     Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do cofania udziałów w spółkach.

2.    Wycofanie udziałów przez Gminę Mosina następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

 

 

 

§ 5.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zbywania udziałów w spółkach.

 

 

§ 6.

 

1.     Udziały zbywane są w trybie:

1)      oferty ogłoszonej publicznie,

2)      przetargu publicznego,

3)      rokowań na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań.

2.   Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej, zaproszenia do rokowań lub zaproszenia do przetargu publicznego w co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

3.     Zbycie udziałów innym jednostkom samorządu terytorialnego może nastąpić z pominięciem trybu określonego w ust. 1.

 

 

§ 7.

 

O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów, Burmistrz Gminy Mosina informuje Radę Miejską w Mosinie na najbliższej sesji Rady Miejskiej, następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów.

 

 

§ 8.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 9.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku utworzeniem przez Gminę Mosina spółki Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Mosinie oraz posiadaniem w niej wszystkich udziałów, jak również objęciem akcji w spółce Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu, zachodzi konieczność określenia zasad wnoszenia wkładów, obejmowania udziałów oraz nabywania i zbywania udziałów lub akcji.

Przedmiotowy projekt uchwały ma charakter ogólny i będzie miał zastosowanie zarówno do utworzonej już spółki, jak i tych spółek, które mogą zostać utworzone przez Gminę Mosina w przyszłości, a także w przypadku przystąpienia przez Gminę Mosina do spółek utworzonych przez podmioty trzecie.