Uchwała nr LVII/400/10 dotycząca skargi z dnia 22 lutego 2010 r. na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR LVII/400/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 marca 2010 r.

 

w sprawie skargi z dnia 22 lutego 2010 r. na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przekazuje się Burmistrzowi Gminy Mosina skargę                                        z dnia 22 lutego 2010 r. na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina, jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.