Uchwała nr LVII/399/10 w sprawie uznania za bezskuteczne wezwania Rady Miejskiej w Mosinie do uchylenia uchwały nr LVI/387/10 z dnia 25 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/399/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 marca 2010 r.

 

w sprawie uznania za bezskuteczne wezwania Rady Miejskiej w Mosinie do uchylenia uchwały nr LVI/387/10 z dnia 25 lutego 2010 r.

 

 

            Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie                                              z dnia 10 marca 2010 r., do uchylenia uchwały nr LVI/387/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie skargi                                  z dnia 18 stycznia 2010 r., ze względu na nierozpatrzenie jego skargi i skierowanie jej do niewłaściwego organu.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.