Uchwała nr LVIII/405/10 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr LVI/387/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR LVIII/405/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 10 maja 2010 r.

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr LVI/387/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.

 

Upoważnia się radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Mosinie p. Zygmunta Kmiecika do przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi p.                                  z dnia 20 kwietnia 2010 r. na uchwałę nr LVI/387/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie skargi                                           z dnia 18 stycznia 2010 r. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę oraz do reprezentowania Rady Miejskiej w Mosinie w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu i Naczelnym Sądem Administracyjnym.  

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 20 kwietnia br. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła, skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, skarga p.                                      z dnia 20 kwietnia 2010 r. na uchwałę nr LVI/387/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie skargi                                               z dnia 18 stycznia 2010 r. Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organ, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, przekazuje ją sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.