Uchwała nr LVIII/404/10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

UCHWAŁA NR LVIII/404/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 10 maja 2010 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 2724/19, nazwę „Władysława Łokietka”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono przebieg drogi.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega naniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

  

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z możliwością podziału działek, położonych przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie i zabudowy ich budynkami mieszkalnymi, istnieje konieczność nadania numerów porządkowych wydzielonym nieruchomościom. Wydzielone działki przylegać będą bezpośrednio do drogi, stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 2724/19, będącej własnością Gminy Mosina, położonej równolegle do ul. Leszczyńskiej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr LVIII/404/10.pdf