Uchwała nr LVIII/403/10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Daszewicach.

UCHWAŁA NR LVIII/403/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 10 maja 2010 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Daszewicach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) Rada  Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się ulicy, położonej w Daszewicach, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 175, nazwę „Polna”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa Daszewic.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega naniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 

 

 

UZASADNIENIE

 

Nawiązując do dokonanego, przez właściciela działki 115/2, podziału gruntu rolnego, w wyniku którego powstały działki o numerach ewidencyjnych 115/3, 115/4, 115/5, 115/6 i 115/7 oraz zamiaru wybudowania budynku mieszkalnego przez właściciela działki 115/5, należy dla tej nieruchomości ustalić adres zamieszkania. Działki o numerach ewidencyjnych 115/3, 115/4, 115/5, 115/6 i 115/7 leżą w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 175. Zarząd Dróg Powiatowych, pismem nr ZDP-6b-73324/48/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r., pozytywnie odniósł się do propozycji nadania nazwy drodze powiatowej nr 2462P (nr ewid. 175). Pismem z dnia 20 stycznia 2010 r. Rada Sołecka w Daszewicach zaproponowała nadanie nazwy „Polna” istniejącej drodze powiatowej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr LVIII/403/10.pdf