Uchwała nr LVIII/401/10 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2009 rok.

UCHWAŁA NR LVIII/401/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2009 rok.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2009 rok, udziela się – na wniosek Komisji Rewizyjnej, zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową – absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina z tego tytułu.

 

 

§ 2.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2009 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 4.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2009 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

Załącznik do uchwały nr LVIII/401/10.pdf

Załącznik nr 1 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 2 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 3 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 4 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 5 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 6 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 7 do sprawozdania (część1).pdf

Załącznik nr 7 do sprawozdania (część 2).pdf

Załącznik nr 7 do sprawozdania (część 3).pdf

Załącznik nr 7 do sprawozdania (część 4).pdf

Załącznik nr 7 do sprawozdania (część 5).pdf

Załącznik nr 8 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 9 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 10 do sprawozdania.pdf