Uchwała nr LXI/420/10 w sprawie zamiaru założenia Gimnazjum oraz utworzenia Zespołu Szkół w Rogalinku.

UCHWAŁA NR LXI/420/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie zamiaru założenia Gimnazjum oraz utworzenia Zespołu Szkół w Rogalinku.

 

 

            Na podstawie art. 58 i 62 ust. 1, 3 oraz ust. 5 b ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejskaw Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Z dniem 1 września 2011 r. zamierza się założyć Gimnazjum w Rogalinku.

 

 

§ 2.

 

1.     Z dniem 1 września 2011 r. zamierza się utworzyć Zespół Szkół w Rogalinku, zwany dalej Zespołem.

2.      W skład Zespołu wejdą:

1)      Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku,

2)      Gimnazjum w Rogalinku, o którym mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            Zespół Szkół w Rogalinku ma powstać z istniejącej Szkoły Podstawowejim. Adama Wodziczki w Rogalinku i założonego, z dniem 1 września 2011 roku, Gimnazjumw Rogalinku. Zespół przejmie część młodzieży, która do 31 sierpnia 2011 roku objęta będzie obwodem Gimnazjum w Rogalinie – są to uczniowie zamieszkali we wsi Rogalineki Sasinowo. Zamiar założenia szkoły podstawowej i utworzenia zespołu szkół jest efektem  wniosków złożonych przez środowiska lokalne: sołectw Sasinowa i Rogalinka, mieszkańców Sasinowa i Rogalinka, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Szkoły Podstawowejim. Adama Wodziczki w Rogalinku, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie, efektem jej pracy i pracy referatu oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie. Według wnioskodawców powstanie zespołu stwarza możliwość monitorowania rozwoju ucznia przez okres 10 lat i bardziej zintegruje społeczność lokalną. 

Aktualnie w budynku Szkoły Podstawowej uczy się 238 uczniów w 14 oddziałach. Utworzenie Zespołu Szkół oznacza, że zmniejszy się liczba uczniów, co zwiększy komfort pracy i nauki w szkole.

W budynku Szkoły Podstawowej w Rogalinku jest 8 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa,  2 świetlice szkolne, biblioteka szkolna. Bazę sportową stanowi sala gimnastycznai wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową.

Założenie gimnazjum spowoduje konieczność przystosowania sal lekcyjnych do potrzeb gimnazjalistów – przynajmniej 3 sale będą wymagały nowych mebli, będzie też konieczność zakupu pomocy dydaktycznych (w tym uzupełnienie zbiorów bibliotecznych).

Utworzenie zespołu szkół zlikwiduje dowozy uczniów do szkoły. Szkoła będzie pracowała na 1,5 zmiany – ze względu na liczbę sal lekcyjnych (8) i liczbę oddziałów (10). Będzie też potrzeba zatrudnienia nauczycieli do nauki w gimnazjum, nie wszyscy nauczyciele ze szkoły podstawowej będą mieli pełne etaty.

W myśl art. 62 ust. 5 b ustawy o systemie oświaty, połączenie szkoły podstawowej z gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty. W związku z tym zasadne jest podjęcie uchwały intencyjnej przez Radę Miejską w Mosinie.