Uchwała nr LXI/423/10 w sprawie nadania nazw ulicom w Borkowicach.

UCHWAŁA NR LXI/423/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie nadania nazw ulicom w Borkowicach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.   Nadaje się ulicy, położonej w Borkowicach, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 210/13, 211/4, 212/6 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 213/5, nazwę „Makowa”.

2.   Nadaje się ulicy, położonej w Borkowicach, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 210/2, 211/1, 212/1 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 213/5,  nazwę „Słonecznikowa”.

3.   Nadaje się ulicy, położonej w Borkowicach, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 213/5, nazwę „Chabrowa”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono przebieg ulic.

 

 

§ 3.

 

Ustalone uchwałą nazwy ulic podlegają naniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną  Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.  

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

W dniu 29 marca 2005 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję nr PP.MP 7430-20-05, zatwierdzającą projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 212, położonej w Borkowicach, a decyzją nr PP.AC 7430-107/09 z dnia 29 lipca 2009 r., zatwierdzony został projekt podziału, między innymi, działek o numerach ewidencyjnych 210  i 211, położonych w Borkowicach.

Zgodnie z uchwałą Nr LXII/504/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Borkowice”, działki o numerach ewidencyjnych: 210/2, 210/13, 211/1, 211/4, 212/1, 212/6, 213/5, przeznaczone są pod tereny publicznych dróg dojazdowych w klasie dróg gminnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-2.

Rada Sołecka wsi Borkowice i Bolesławiec w dniu 17 czerwca 2010 r. wystąpiła z wnioskiem o nadanie nazw ulicom, stanowiącym działki o numerach ewidencyjnych: 210/2, 210/13, 211/1, 211/4, 212/1, 212/6 i 213/5, proponując nazwy ulic: Makowa, Słonecznikowa i Chabrowa.

Działki, którym proponuje się nazwy ulic: Słonecznikowa, Makowa i Chabrowa przeszły z mocy prawa na własność Gminy Mosina.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr LXI/423/10część1.pdf

Załącznik do uchwały nr LXI/423/10 część 2.pdf

Załącznik do uchwały nr LXI/423/10 część 3.PDF