Uchwała nr LXI/424/10 w sprawie nadania nazw ulicom w Mosinie.

UCHWAŁA NR LXI/424/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie nadania nazw ulicom w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.       Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 3256 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 3266, nazwę „Kazimiery Iłłakowiczówny”.

2.       Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 3253, 42/17, 42/18 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 3266, nazwę „Mariana Brandysa”.

3.       Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 1796/21, 42/7 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 3266, nazwę „Ireny Jurgielewiczowej”.

4.       Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 42/6 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 3266 i część działki o numerze ewidencyjnym 1796/3, nazwę „Marii Kownackiej”.

5.       Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 1795/3, nazwę „Kornela Makuszyńskiego”.

6.       Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 42/37 i 1796/6, nazwę „Alfreda Szklarskiego”.

7.       Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 1796/5 i 42/42 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 1795/3, nazwę „Stanisława Lema”.

8.       Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 42/23 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 3266, nazwę „Aliny i Czesława Centkiewicz”.

9.       Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 1796/7, nazwę „Gabrieli Zapolskiej”.

10.   Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 3266, nazwę „Janusza Domagalika”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono przebieg ulic.

  

 

§ 3.

 

Ustalone uchwałą nazwy ulic podlegają naniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną  Gminy Mosina.  

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.  

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 103, poz. 2075), Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzje zatwierdzające projekty podziałów: nr PP.MP 7430-6/2004 z dnia 12 października 2004 r., nr PP.MP 7430-79/2005 z dnia 21 października 2005 r. oraz nr PP.AC. 7430-75/2008 z dnia 3 listopada 2008 r., w wyniku których powstały ulice, którym należy nadać nazwy.

Zarząd Osiedla nr 7 w Mosinie wystąpił z wnioskiem o nadanie nazw ulicom w rejonie ul. Konopnickiej, proponując nazwy określone w § 1 pkt 1-10 niniejszej uchwały.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załacznik do uchwały nr LXI/424/10 część 1.pdf

Załącznik do uchwały nr LXI/424/10 część 2.pdf