Uchwała nr LXI/425/10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

UCHWAŁA NR LXI/425/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 262/11, 266/8, 263/10, 264/4, nazwę „Aleksandra Fredry”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono przebieg drogi.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną  Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.  

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 28 września 2004 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału działek o numerach ewidencyjnych 262, 263 i 266, położonych w Mosinie, a w dniu 21 marca 2005 r. – decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki 264/1 i 264/2.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 103, poz. 2075), działki o numerach ewidencyjnych 262/11, 266/8, 263/10 i 264/4, przeznaczone są pod teren ulicy, oznaczone symbolem K-D6.

Zarząd Osiedla Nr 6 w Mosinie, w dniu 15 czerwca 2010 r., wystąpił z wnioskiem o nadanie nazwy „Aleksandra Fredry”, powstałej w wyniku podziału ulicy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr LXI/425/10.pdf