Uchwała nr LXI/426/10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

UCHWAŁA NR LXI/426/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 518/12 i 519/7 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 518/1, nazwę „Wincentego Różańskiego”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono przebieg drogi.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.  

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

  


UZASADNIENIE

 

W wyniku wydanej przez Burmistrza Gminy Mosina decyzji nr PN 7414-66-2003 z dnia 19 lutego 2003 r., zatwierdzającej projekt podziału, między innymi, działki o numerze ewidencyjnym 519, położonej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie, powstała działka o numerze ewidencyjnym 519/7, stanowiąca drogę. W dniu 7 maja 2008 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 518, położonej w Mosinie. Zgodnie z uchwałą nr XLIX/415/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 162, poz. 4488), działki o numerach ewidencyjnych 518 i 519 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pod tereny komunikacji i tereny zieleni publicznej. W wyniku podziału działki 518 powstała droga o numerach ewidencyjnych 518/1, 518/4, 518/8 i 518/12. Zarząd Osiedla nr 2 w Mosinie w dniu 16 marca 2010 r. wystąpił z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 518/1, 518/12, 519/7, proponując nazwę „Wincentego Różańskiego”. Działki o numerach ewidencyjnych 518/1, 518/12 i 519/7 stanowią własność Gminy Mosina. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr LXI/426/10.pdf