Uchwała nr LXI/427/10 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

UCHWAŁA NR LXI/427/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przejmuje się od Powiatu Poznańskiego, do wykonania w 2010 roku, zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie dotyczącym:

1)     przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2460P – ul. Poznańska w miejscowości Czapury, na odcinku od km 0+055 do km 0+359;

2)     remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2460P – ul. Poznańska w miejscowości Czapury, na odcinku od km 0+359 do skrzyżowania z ul. Promową, o długości ok. 165,00 mb;

3)     budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2469P w miejscowości Borkowice, na odcinku od km 0+400 do km 0+900;

4)     remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2461P – ul. Gromadzka w miejscowości Czapury i Babki, od km 0+000 do km 2+063;

5)     remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2460P – ul. Poznańska w miejscowości Czapury, od km 0+055 do km 0+359,

zgodnie z załącznikami graficznymi.

 

 

§ 2.

 

1.     Realizacja zadań, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 3, wykonana zostanie ze środków własnych Gminy Mosina.

2.     Zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 4 i 5, współfinansowane będzie ze środków Powiatu Poznańskiego w kwocie 1 150 000 zł, a w pozostałym zakresie finansowane ze środków Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze porozumienie z Zarządem Powiatu w Poznaniu w sprawie ustalenia zasad realizacji zadań, o których mowa w § 1.

 


 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Na wniosek Gminy Mosina, Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mosina niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. Powyższe zadania mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2464P, 2461P i 2469P, na odcinkach przebiegających przez teren gminy Mosina. Koszt wykonania zadania wskazanego w § 1 pkt 1, szacuje się na kwotę ok. 120 000,00 zł, zadania wskazanego w § 1 pkt 2, szacuje się na kwotę ok. 60 000,00 zł, zadania wskazanego w § 1 pkt 3, szacuje się na kwotę ok. 200 000,00 zł, zadania wskazanego w § 1 pkt 4 i 5, szacuje się na kwotę ok. 1 150 000,00 zł. Ewentualne przekroczenie planowanych kosztów dla zadania wskazanego w § 1 pkt 4 i 5, będzie finansowane ze środków własnych Gminy Mosina do wysokości 10 % wartości planowanych kosztów.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi zawarcie stosownego porozumienia z Powiatem Poznańskim, określającym zasady realizacji przejmowanych zadań.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr LXI/427/10 część 1.pdf

Załącznik do uchwały nr LXI/427/10 część 2.pdf