Uchwała nr LXI/428/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

UCHWAŁA NR LXI/428/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosiny do zaciągnięcia zobowiązania poprzez zawarcie umowy w zakresie ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej Gminy Mosina oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina na lata 2011, 2012,  2013 do kwoty 510 000,00 zł (pięćset dziesięć tysięcy złotych).

 

 

§ 2.

 

Źródłem spłaty zobowiązań będą dochody własne gminy w latach 2011, 2012, 2013.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z podjęciem działań zmierzających do opracowania jednorodnej struktury ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej Gminy Mosina oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina, zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały celem umożliwienia zawarcia umowy na okres 3 lat z firmą ubezpieczeniową. Zawarcie umowy na okres 3 lat pozwoli na uzyskanie maksymalnie korzystnych warunków ubezpieczenia w stosunku do oferowanej ceny wyżej wymienionej usługi. Mając na uwadze treść art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym oraz to, iż zobowiązania wynikające z powyższej umowy będą wpływać na wydatki budżetu Gminy Mosina w latach 2011-2013, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.