Uchwała nr LXI/429/10 w sprawie emisji obligacji komunalnych.

UCHWAŁA NR LXI/429/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.    

 

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.      Gmina Mosina wyemituje 16.000 (szesnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 16.000.000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych).

2.      Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

3.      Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4.      Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5.      Obligacje nie będą zabezpieczone.

 

 

§ 2.

 

Emisja obligacji będzie przeznaczona na realizację inwestycji drogowych i oświatowych.

 

 

 § 3.

 

1.      Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1)   Seria A10 o wartości 1.000.000,00 zł,

2)   Seria B10 o wartości 2.000.000,00 zł,

3)   Seria C10 o wartości 3.000.000,00 zł,

4)   Seria D10 o wartości 2.000.000,00 zł,

5)   Seria E10 o wartości 3.000.000,00 zł,

6)   Seria F10 o wartości 2.000.000,00 zł,

7)   Seria G10 o wartości 3.000.000,00 zł.

2.      Emisja obligacji nastąpi w 2010 r.

3.      Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4.     Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

1.    Wykup obligacji nastąpi po upływie:

1)        4 lat od daty emisji obligacji serii A10 i B10,

2)        5 lat od daty emisji obligacji serii C10,

3)        6 lat od daty emisji obligacji serii D10 i E10,

4)        7 lat od daty emisji obligacji serii F10 i G10.

2.    Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3.   Jeżeli data wykupu obligacji, określona w ust. 1, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

 

 

§ 5.

 

1.    Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2.     Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3.     Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4.     Jeżeli termin wypłaty oprocentowania, określony w ust. 3, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5.     Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

 

 

§ 6.

 

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania, zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Mosina w latach 2010-2017.

 

 

§ 7.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

a)      zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;

b)      dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;

c)      wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

 

 

§ 8.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 9.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Niniejsza uchwała stanowi podstawę prawną procedury uruchomiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach Gminy Mosina. Wydatki te związane są z finansowaniem inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, tj. utwardzenia dróg (ulic), odwodnienia, budowy chodników i inwestycji oświatowych. Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Rynek kapitałowy daje gminie do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność w zakresie ustalenia terminów spłaty odsetek i wykupu obligacji, jak i określenia celów emisji. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Zgodnie z przedmiotową uchwałą, wykup obligacji będzie rozłożony na 4 lata, począwszy od roku 2014. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 16.000.000 zł w określonej uchwałą strukturyzacji, pozwala zachować płynność finansów gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie emisji obligacji, określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa, między innymi, wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, warunki oprocentowania. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia wyboru agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa zasadnicze warunki emisji, w granicach których bank będzie mógł przygotowywać swoją ofertę. Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju gminy, stanowiąc zarazem jej promocję na rynku kapitałowym.