Uchwała nr LXI/430/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010.

                           UCHWAŁA NR LXI/430/10                             

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt. 3, art. 222, i art. 258 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r.  o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska  w Mosinie uchwala, co następuje:

 

W uchwale nr LIV/376/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr LVI/384/10 z dnia 25 lutego 2010 r., nr LVII/396/10 z dnia 25 marca 2010 r. i nr LX/414/10 z dnia 27 maja 2010 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 563/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. i nr 589/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

 

§ 1.

 

1)      W § 1 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

 

 

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości

70.333.454,12 zł

1)      dochody bieżące w kwocie 56.935.978,12 zł,

 

2)      dochody majątkowe w kwocie 13.397.476,00 zł.

 

2.  Dochody budżetu określa załącznik nr 1 

 

3.     Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji 

               rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  

               5.796.682,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”

 

2)      dotacje celowe na realizację zadań wspólnych

     realizowanych na podstawie porozumień z innymi

     jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

     622.903,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4

 

 

 

2) W § 2 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:

 

 

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości

84.455.831,05 zł

2.      Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 

 

3.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)      Wydatki bieżące w wysokości 55.473.297,74 zł, 

 

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

23.658.555,59 zł 

b)      dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów

     publicznych i spoza sektora finansów publicznych –

     zgodnie z załącznikiem nr 5a

 

6.871.686,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

970.000,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

418.355,00 zł

2)   Wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 

28.982.533,31 zł

4.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 – 1012 – zgodnie z załącznikiem nr 7

5.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.796.682,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”
 

 

3)     § 4  otrzymuje brzmienie:

 

„Deficyt budżetu w wysokości 14.122.376,93 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł  sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym w wysokości 16.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) - zgodnie z załącznikiem nr 3.”

 

4)     § 6  otrzymuje brzmienie:

 

„Określa się plan przychodów i wydatków:

1)      zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 10.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2010.

 

 

 


Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

  1. Dochody:

 

-       Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 249.910,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego  z dnia 26 maja 2010 r. Nr FB.I-6.3011-145/10 informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „II etap budowy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie” z uwagi na dostosowanie wielkości środków, zakresu i kosztów realizacji zadania.

 

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 249.910,00 zł.

 

  1. Wydatki:

 

-       Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 99.910,00 zł, w tym:

 

§        zwiększenie wydatków na remonty o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nakładki asfaltowej na ścieżkach rowerowych przy ul. Śremskiej i ul. Leszczyńskiej w Mosinie,

§        zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 249.910,00 zł z uwagi na zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „II etap budowy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie”.

 

-       Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł, którą przenosi się do działu 921 z przeznaczeniem na remont kotłowni świetlicy wiejskiej w Radzewicach.

 

-       Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – ekwiwalenty dla OSP i usługi transportowe.

 

-       Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł – środki przeniesione z działu 700 z przeznaczeniem na remont kotłowni świetlicy wiejskiej w Radzewicach.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 90,00 zł.

 

  1. Deficyt budżetu wynosi 14.122.376,93 zł, w tym wolne środki z lat ubiegłych 722.376,93 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

  1. Zmienia się brzmienie załącznika nr 10 określającego plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych z uwagi na aktualizację stanu środków na dzień 1 stycznia 2010 r., zgodnego ze sprawozdaniem Rb30 oraz wskazanie działów, w których Gmina przekazuje dotacje dla zakładu budżetowego.

 

  1. Zgodnie ze wskazaniem Kolegium RIO zawartym w uchwale nr 12/962 z dnia 23 czerwca 2010 r. eliminuje się rozbieżności pomiędzy załącznikami nr 6 i 7 do uchwały.

 Załączniki do uchwały nr LXI/430/10.pdf