Uchwała nr LXI/431/10 w sprawie skargi Antoniny Karbowiak z dnia 28 stycznia 2010 r. na Burmistrza Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR LXI/431/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie skargi Antoniny Karbowiak z dnia 28 stycznia 2010 r. na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 4895), zmienionego uchwałą nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 3943), zmienionego uchwałą nr XLIX/339/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 209, poz. 3593), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

 § 1.

 

1.     Przyjmuje się, zawarte w protokole kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 czerwca 2010 r., wyniki kontroli zasadności skargi Antoniny Karbowiak z dnia 28 stycznia 2010 r. na Burmistrza Gminy Mosina, która została zlecona Komisji Rewizyjnej uchwałą nr LVII/406/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 maja 2010 r.

2.     Kserokopia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 czerwca 2010 r., stanowi załącznik do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Rada Miejska w Mosinie uznaje za nieuzasadnioną skargę Antoniny Karbowiak z dnia 28 stycznia 2010 r. na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

UZASADNIENIE

 

Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LVII/406/10 z dnia 10 maja 2010 r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności skargi Antoniny Karbowiak z dnia 28 stycznia 2010 r. na Burmistrza Gminy Mosina. Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się ze sprawą i podjęła wnioski, które zostały zawarte w protokole kontroli.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 Załącznik do uchwały nr LXI/431/10.pdf