Uchwała nr LXII/434/10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych, położonych w Mosinie przy ul. Dworcowej 3 oraz wynajęci

UCHWAŁA NR LXII/434/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 5 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych, położonych w Mosinie przy ul. Dworcowej 3 oraz wynajęcia ich na okres trzech lat.   

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 25 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na:

1.  odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia następujących umów najmu:    

1)   na rzecz Przychodni Zdrowia „VIS MEDICA” s.c., z siedzibą w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3, pomieszczeń użytkowych o powierzchni 366,99 m² wraz z proporcjonalnym do powierzchni działki o nr ewid. 1933/9, obręb Mosina, udziałem wynoszącym 537,00 m²;

2)    na rzecz Zespołu Przychodni Lekarza Rodzinnego „CONSENSUS”, z siedzibą w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3, pomieszczeń użytkowych o powierzchni 419,16 m² wraz z proporcjonalnym do powierzchni działki o nr ewid. 1933/9, obręb Mosina, udziałem wynoszącym 613,33 m²;

3)    na rzecz Poradni Stomatologicznej „Modent” s.c., z siedzibą w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3, pomieszczenia użytkowego o powierzchni 64,70 m² wraz z proporcjonalnym do powierzchni działki o nr ewid. 1933/9, obręb Mosina, udziałem wynoszącym 94,67 m²;

2.  zawarcie z najemcami, określonymi w ust. 1 uchwały, kolejnych umów najmu na okres 3 lat.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

UZASADNIENIE

             

Najemcy wskazani w § 1 uchwały, wynajmują przedmiotowe lokale użytkowe od 2000 r. na podstawie umów najmu zawartych z Gminą Mosina, których okres najmu kończy się z dniem 31 grudnia 2010 r.

Zawarcie kolejnych umów ułatwi dotychczasowym najemcom coroczne negocjowanie usług z NFZ, a także stanowić będzie zabezpieczenie ciągłości świadczeń usług medycznych dla mieszkańców gminy Mosina.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.