Uchwała nr LXII/432/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010.

UCHWAŁA NR LXII/432/10 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 5 sierpnia 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt. 3, art. 222, i art. 258 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r.  o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska  w Mosinie uchwala, co następuje:

 

W uchwale nr LIV/376/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29. grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr LVI/384/10 z dnia 25. lutego 2010 r., nr LVII/396/10 z dnia 25. marca 2010 r., nr LX/414/10 z dnia 27. maja 2010 r. i nr LXI/430/10 z dnia 29. czerwca 2010 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 563/2010 z dnia 30. kwietnia 2010 r., nr 589/2010 z dnia 18. czerwca 2010 r., nr 594/2010 z dnia 30. czerwca 2010 r. i nr 605/2010 z dnia 20. lipca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

 

§ 1.

 

1)      W § 2 ust. 1, 2, 3 pkt 2 i ust. 4 otrzymują brzmienie:

 

 

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości

84.572.606,05 zł

2.      Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 

 

3.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

2)   Wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 

28.982.533,31 zł

4.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 – 2012 – zgodnie z załącznikiem nr 7

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2010.

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Przedłożony projekt uchwały zawiera zmiany dotyczące wydatków majątkowych. Analiza kosztów poszczególnych zadań oraz uzyskane informacje po procedurach przetargowych, pozwalają na przesunięcie środków na strategiczne zadanie inwestycyjne – budowa ul. Strzeleckiej w Mosinie w ramach zadania zapisanego w pozycji 9 wydatków majątkowych na rok 2010 (zał. nr 6).  Szczegółowe  zmiany przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Analogicznie do zmian wydatków majątkowych zmieniają się zapisy w załącznikach nr 2 i nr 7.  

Ponadto, zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartym w piśmie Nr WA.I-0903/2/114/2010 z dnia 14 lipca 2010 r., działając na podstawie przepisu art. 113 § 1 KPA prostuje się błąd pisarski w uchwale Nr LXI/430/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29. czerwca 2010 r. dotyczący  pozycji 26 i 27  kolumna 5 załącznika nr 6 „Zadania inwestycyjne na 2010 r.”, bowiem powyższe zmiany przyjęte były uchwałą Nr LX/414/10 w dniu 27. maja 2010 r.

 

Załączniki do uchwały nr LXII/432/10.pdf