Uchwała nr LXII/433/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

UCHWAŁA NR LXII/433/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Gmina Mosina zaciągnie pożyczkę w wysokości 435.000,00 zł słownie (czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Czarnokurz – aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina”, w części dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej i Leśnej w Mosinie.

 

 

§ 2.

 

Spłata pożyczki, o której mowa w § 1, nastąpi w latach 2011 - 2014 z dochodów własnych Gminy.

 

 

§ 3.

 

Do zawarcia umowy pożyczki upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

               Zakres prac inwestycyjnych związanych z odwodnieniem ulic może być współfinansowany ze środków pozyskanych z WFOŚiGW w Poznaniu. Pożyczki przyznawane przez Fundusz mają preferencyjne oprocentowanie (3%), okres spłaty do 6 lat z możliwością częściowego umorzenia. Przyznane środki zostaną wykorzystane na budowę odwodnienia ulic Wodnej i Leśnej w Mosinie.