Uchwała nr IV/19/10 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Mosinie w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego

UCHWAŁA NR IV/19/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Mosinie w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn.zm.) oraz art. 16 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Likwiduje się zakład budżetowy o nazwie „Zakład Usług Komunalnych w Mosinie”, zwany dalej „Zakładem”, celem jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego. Utworzenie spółki nastąpi w drodze odrębnej uchwały.

§ 2. Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego Zakładu przejmie nowo utworzona spółka prawa handlowego.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu przejmie nowo utworzona spółka prawa handlowego.

§ 4. Likwidacja Zakładu w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego powinna nastąpić w terminie do dnia 31 marca 2011 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych nastąpiła zmiana zakresu zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, jakie mogą być realizowane przez zakład budżetowy. Obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne zawęziły obszar działalności tej formy organizacyjnej jednostki sektora finansów publicznych w stosunku do obecnie realizowanych zadań przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne.