Wynik przetargu na usługi opiekuńcze

OPS-ZP-2/2008                                                                       Mosina, 27.10.2008 r.
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
 
Na podst. Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę "Gwarant" - Tomczyk sp. Jawna, ul. Rynek 3A, 67-200 Głogów.
Oferta powyższa była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu i dlatego uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium wyboru ofert (cena-100%).
Ponadto pragniemy poinformować, że przetarg w przedmiotowej sprawie został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), albowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.