Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kul

Mosina, dnia 22 września 2009r.

ZP.341-2/09

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DOTYCZY:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury

 

            Zamawiający, zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 wyżej cyt. ustawy, dokonano wyboru oferty.

1.       W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

1

Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX

Zbigniew Wycisk, 63-004 Tulce, ul. Sosnowa 3

72.585,75

2

PPURB „HIRMARK” s.c.

Hieronim, Marek Holewińscy, 62-050 Mosina, ul. Sowiniecka 72

79.704,11

3

PUB „BOG-MAR”

61-807 Poznań, ul. św. Marcin 58/64

96.131,43

2.    Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert.

Zgodnie z treścią ogłoszenia oraz z pkt. 20.2 SIWZ jedynym kryterium, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena- 100%.

Zamawiający działając zgodnie z formułą wskazaną w pkt. 20.3 SIWZ dokonał oceny punktowej ważnych ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium najniższa cena oferty brutto

Razem

1

100,00

100,00

2

91,06

91,06

3

75,51

75,51

 

 

 

3.       Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX Zbigniew Wycisk

ul. Sosnowa 5, 63-004 Tulce

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę łączną brutto: 72585,75 .

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia zgodny z treścią siwz. Jedynym kryterium oceny ofert było kryterium „najniższa cena brutto”. Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów wynoszącą 100,00 w zakresie kryterium oceny ofert. Cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W imieniu Zamawiającego

      Alicja Adamska

Z-CA DYREKTORA MOK