Przetarg na usługi opiekuńcze

OPS-ZP-2/2009                                                                        Mosina, 16.11.2009 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podst. art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
Polski Czerwony Krzyż
Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu
ul. Górna Wilda 99 A-B
61-563 Poznań
Uzasadnieniem wyboru w/wym. wykonawcy jest okoliczność, że złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny ofert (cena -100%).
Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, uzyskując poniższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny:
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
(łączna ilość punktów)
 
1.
 
Polski Czerwony Krzyż
Wielkopolski Zarząd Okręgowy
w Poznaniu
ul. Górna Wilda 99 A-B
61-563 Poznań
 
 
100,00
 
2.
 
Firma "Gwarant" - Tomczyk sp. jawna
ul. Rynek 3A
67-200 Głogów
 
 
99,90