Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina; etap I – ulica Wodna na odcinku od km 0+000 do km 0+726 i ulica

Mosina, dnia  26.05.2010 r.

Sprawa: IK.341-19/10

 

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.341-19/10

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.341- 19/10 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina;  etap I – ulica Wodna na odcinku od km 0+000 do km 0+726 i ulica Leśna”

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 2 – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o. Żabno 2a, 63-112 Brodnica. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w dokumentacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium – cena.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:

 

-        Oferta Nr 1 złożona przez Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych,
ul. Ks. J. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 61,38 została sklasyfikowana na II miejscu).

-        Oferta Nr 3 – złożona przez Konsorcjum firm: Lider - „Pol-Dróg Kościan” Sp. z o.o. ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan; Partner - „Pol-Dróg Piła” Sp. z o.o. ul. Wawelska 106, 64-920 Piła (oferta z liczbą punktów 41,13 została sklasyfikowana na IV miejscu).

-        Oferta nr 4 złożona przez BDS Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o. ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak (oferta z liczbą punktów 45,84 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

Otrzymują:

  1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
  2. www.mosina.pl
  3. Tablica ogłoszeń
  4. IK-a/a