Przetarg nieograniczony na sporządzenie projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina".

Mosina, dnia 16 lipca 2007 r.
 
PP.MS.341-1/07
 
 
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
            Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
            Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.)
 
U Z A S A D N I E N I E
 
            W dniu 13 lipca 2007r. Zamawiający wyznaczył termin otwarcia i składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.