Statut OSiR-u

 
STATUT
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MOSINIE
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, zwany dalej OSiR działa na podstawie:
1.    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,   poz. 1591 z późn. zm.),
2.    ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.),
3.    ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
4.    niniejszego statutu.
 
 
§ 2.
 
OSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Mosina nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
 
 
§ 3.
 
Nadzór nad działalnością OSiR sprawuje Burmistrz Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Terenem działania OSiR jest obszar Gminy Mosina.
 
 
 Rozdział II
Cel i zakres działalności Ośrodka
 
§ 5.
 
Celem funkcjonowania OSiR jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji oraz prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej w tym zakresie potrzeby mieszkańców Gminy Mosina.
 
 
§ 6.
 
Do zakresu działań OSiR należy w szczególności:
1.    inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej;
2.    organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
3.    zadaniami priorytetowymi dla ośrodka są: upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów, współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi, Referatem Oświaty Urzędu Miejskiego oraz innymi jednostkami działającymi na terenie Gminy Mosina;
4.    udzielanie pomocy podmiotom określonym w pkt 3 w realizacji ich zadań w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i wychowania fizycznego;
5.    tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym;
6.    zarządzanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonymi obiektami, urządzeniami sportowymi i terenami rekreacyjno-sportowymi, określonymi przez Burmistrza Gminy Mosina.
7.    podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy bazy sportowej Gminy Mosina.
8.    prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności:
a)    nieodpłatne udostępnianie obiektów OSiR na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych działających na terenie Gminy Mosina na zasadach szczegółowych, określonych w regulaminach organizacyjnych poszczególnych obiektów;
b)    odpłatne udostępnianie obiektów OSiR na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych i innych jednostek mających siedzibę poza terenem Gminy Mosina;
c)    odpłatne udostępnianie obiektów OSiR na potrzeby zakładów pracy, zorganizowanych grup rekreacyjnych i osób indywidualnych, przy czym pierwszeństwo mają grupy z terenu Gminy Mosina;
d)    odpłatne organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z zapewnieniem specjalistycznej opieki instruktorów i trenerów sportu, zgodnie z potrzebami zainteresowanych uczestników;
9.    wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym, zleconych przez Burmistrza Gminy Mosina.
 
 
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
 
§ 7.
 
1.    OSiR-em kieruje Kierownik na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Gminy Mosina.
2.    Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Mosina.
3.    Zwierzchnikiem służbowym Kierownika OSiR-u jest Burmistrz Gminy Mosina.
4.    Kierownik OSiR-u jest odpowiedzialny za całokształt działalności placówki, jej właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie mieniem.
 
 
§ 8.
 
Kierownik OSiR-u wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników OSiR-u na podstawie Kodeksu Pracy oraz wewnętrznego regulaminu organizacyjnego.
 
 
§ 9.
 
Szczegółową organizację OSiR-u określa Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina na wniosek Kierownika OSiR-u.
 
 
§ 10.
 
Działalność OSiR-u prowadzona jest w oparciu o samodzielnie opracowany roczny program  i kwartalne plany pracy.
 
 
Rozdział IV
Majątek i gospodarka finansowa
 
§ 11.
 
1.    Majątek przydzielony OSiR do administrowania i korzystania stanowi:
a)    hala sportowa w Mosinie przy ul. Szkolnej 1,
b)    stadion sportowy w Mosinie przy ul. Konopnickiej 29,
c)    przystań żeglarska w Dymaczewie Nowym.
2.    Hala sportowa, o której mowa w ust. 1 lit. a), będzie udostępniana Szkole Podstawowej  nr 1 w Mosinie na realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 
 
§ 12.
 
OSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
 
 
§ 13.
 
Podstawą gospodarki finansowej OSiR-u jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina.
 
 
§ 14.
 
Przychody OSiR-u mogą stanowić:
1.    przydzielona mu część budżetu Gminy Mosina,
2.    wpływy od osób fizycznych i prawnych w formie darowizn i zapisów,
3.    wpływy z opłat za korzystanie z usług OSiR-u, w tym sprzedaży biletów i kart wstępu.
 
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 15.
 
OSiR prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
§ 16.
 
Statut OSiR i jego zmiany uchwala Rada Miejska w Mosinie.
 
 
§ 17.
 
Likwidacja OSiR-u następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie.
 
 
§ 18.
 
OSiR używa pieczęci o treści:
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji
             w Mosinie
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina