Informacja o warunkach udziału w głosowaniu.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju,
w wyborach do Sejmu i do Senatu, zarządzonych
na dzień 21 października 2007 r.
 
Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu, zarządzonymi na dzień 21 października 2007 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.
 
WARUNKI OGÓLNE

Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin. 

1. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania.

2. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Głosowanie w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych

Wyborca wpisany do spisu wyborców w wyżej wymienionej jednostce zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.
Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy
Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do 11 października 2007 r.
Wniosek składa się w urzędzie gminy do dnia 7 października 2007 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów.
Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2007 r.
Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do 19 października 2007 r.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu swego zamieszkania.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca swego zamieszkania.
Głosowanie wyborców stale zamieszkałych za granicą
3. Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania
 
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
/-/ Ferdynand Rymarz