Zarządzenie Nr GG.00501.281.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 września 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

 

Zarządzenie Nr GG.00501.281.2012.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 września 2012

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nabyć nieruchomości gruntowe, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 249/4 obr. Rogalinek, ark. mapy 2, o  powierzchni 177 m² oraz 249/5 obr. Rogalinek, ark. mapy 2, o powierzchni 122 m,² powstałe w wyniku podziału nieruchomości o nr ewid. działki 249/1 obr. Rogalinek, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00018628/8, dla której Burmistrz Gminy Mosina decyzją z dnia 12 listopada 2008r. sygn. akt PP.AK.73341-32/08 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie chodnika oraz ścieżki rowerowej na działkach o nr ewid. 251/2, 250, 249/1, 248/6, 248/5, 248/3, 248/4 w Rogalinku.

§ 2.

Nabyć nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 249/6 obr. Rogalinek, ark. mapy 2, o  powierzchni 18 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00018628/8 z przeznaczeniem na powiększenie sąsiedniej nieruchomości działki nr 249/4 obr. Rogalin opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Zarządzenie przygotowała:

Anna Sobkowiak

Ref. Geodezji i Nieruchomości