Zarządzenie Nr GG.00501.282.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia10 września 2012r.w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.282.2012.AS Burmistrza Gminy Mosinaz dnia10 września 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) zarządzam, co następuje: 

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą poszerzenie drogi gminnej w Mieczewie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 35/11 obr. Mieczewo, ark. mapy 1, o  powierzchni 776 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00019190/5

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      Zarządzenie przygotowała:Anna SobkowiakRef. Geodezji i Nieruchomości