Zarządzenie Nr GG.00501.283.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 września 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

Zarządzenie Nr GG.00501.283.2012.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 września 2012r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową przeznaczoną na poszerzenie wewnętrznej drogi gminnej ul. Ogrodowej w Radzewicach, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 120/27 obr. Radzewice, ark. mapy 3, o  powierzchni 3.457 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00018433/4.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie przygotowała:

Anna Sobkowiak

Ref. Geodezji i Nieruchomości