Zarządzenie Nr GG.00501.285.2012.AS Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 12 września 2012r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr GG.00501.285.2012.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w drugich ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rej. ul. Strzeleckiej na kwoty:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

2698/17

1018

PO1M/00021193/3

93.000,00

2.

2698/18

916

PO1M/00021193/3

88.000,00

3.

2698/19

929

PO1M/00021193/3

83.000,00

4.

2698/20

822

PO1M/00021193/3

77.000,00

5.

2698/21

1355

PO1M/00021193/3

118.000,00

6.

2698/22

1227

PO1M/00021193/3

126.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.240.2012.AS z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Pierwszy przetarg na ww. nieruchomości w dniu 5 września 2012r.  zakończył się wynikiem negatywnym.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Zarządzenie przygotowała: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości