Zarządzenie Nr GG.00501.286.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 września 2012r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr GG.00501.286.2012.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mosinie w rej. ul. Strzeleckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  2700/31 obr. Mosina o powierzchni 8.849 m2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021426/6 przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.153.2011.EK z dnia 6 października 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetargi w dniach 13 stycznia 2012r i 24 maja 2012r. zakończył się wynikiem negatywnym, na kwotę 720.000,00 zł netto  (słownie złotych: siedemset dwadzieścia tysięcy)

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie przygotowała: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości