Zarządzenie Nr GG.00501.287.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 września 2012r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr GG.00501.287.2012.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Rogalinie przy ul. Prezydialnej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:  291/1, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 291/10, 291/11, 291/12, 291/13, 291/14, 291/15, 291/16 obr. Rogalin o łącznej powierzchni 13.747 m2 zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021101/2, przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.216.2012.AS z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetarg w dniu 24 sierpnia 2012r.  zakończył się wynikiem negatywnym, na kwotę 680.000,00 zł netto  (słownie złotych: sześćset osiemdziesiąt tysięcy)

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie przygotowała: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości