Zarządzenie Nr 00501.284.2012 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 00501.284.2012

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 10.września 2012 r.

 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012

 

                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §11 ust. 2 uchwały Nr XXI/158/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 117.696,00 zł do wysokości 83.276.484,07 zł - zgodnie  z załącznikiem nr 1. 

§ 2.

 Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 117.696,00 zł do wysokości 85.688.489,78 zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.

§ 3.

 Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r. o kwotę 4.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 4. 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: