Zarządzenie Nr GG.00501.289.2012.AS z dnia 17 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.289.2012.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży

            

       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr GG.00501.289.2012.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 września 2012r.

       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Baranowie

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (ha)

Nr Kw

Cena  wywoławcza netto( zł)

1.

2/2

39.7764

PO1M/00029694/1

1.500.000,00

 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość o numerze ewidencyjnym działki 2/2 obr. Baranowo wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego: w części teren zabudowy usług sportu i rekreacji w zieleni z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z lokalizacji w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, oznaczony na rysunku studium D2_UZ1  oraz w pozostałej części tereny łączników ekologicznych i tereny lasów

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

Nieruchomość obciążona jest przysługującym Agencji Nieruchomości Rolnych, działającej na rzecz Skarbu Państwa, prawem pierwokupu na podstawie art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 803).

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.