Zarządzenie Nr GG.00501.291.2012.AS z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Żeromskieg

Zarządzenie Nr GG.00501.291.2012.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Żeromskiego - Nałkowskiej

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.291.2012.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Żeromskiego - Nałkowskiej

            

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Mosinie w rejonie ul. Żeromskiego - Nałkowskiej

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

2091/57

811

PO1M/00022303/5

104.000,00

2.

2091/92

600

PO1M/00022303/5

81.000,00

3.

2091/93

600

PO1M/00022303/5

85.000,00

4.

2091/94

600

PO1M/00022303/5

89.000,00

5.

2091/95

600

PO1M/00022303/5

89.000,00

6.

2091/96

600

PO1M/00022303/5

89.000,00

7.

2091/97

436

PO1M/00022303/5

67.000,00

8.

2091/116

600

PO1M/00022303/5

85.000,00

9.

2091/117

600

PO1M/00022303/5

85.000,00

 

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 sierpnia 2009r. nr PP.AK.73340-74/09 dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.