Zarządzenie Nr GG.00501.293.2012.AS z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.293.2012.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 25 września 2012r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w trzecich ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Rogalinie przy ul. Prezydialnej na kwoty:

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

292/7

1053

PO1M/00021101/2

55.000,00

2.

292/8

1666

PO1M/00021101/2

86.000,00

3.

292/9

1760

PO1M/00021101/2

85.000,00

4.

292/10

1494

PO1M/00021101/2

72.000,00

5.

292/11

1360

PO1M/00021101/2

66.000,00

6.

292/12

1233

PO1M/00021101/2

67.000,00

7.

292/13

1694

PO1M/00021101/2

88.000,00

8.

292/14

1069

PO1M/00021101/2

58.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.217.2012.AS z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetargi na ww. nieruchomości w dniu 3 lipca 2012r. i 11 września 2012r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.