Zarządzenie Nr GG.00501.295.2012.AC z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu mienia komunalnego Gminy Mo

ZARĄDZENIE NR GG.00501.295.2012.AC

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 27 września 2012 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład  zasobu mienia komunalnego Gminy  Mosina.

 

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 15 ust.1 uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina, zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Ustala się wysokość miesięcznych stawek czynszu netto za najem lokali użytkowych, wchodzących w skład zasobu mienia komunalnego Gminy Mosina, wykazanych w Załączniku do zarządzenia.

 

§ 2.

 Do lokali użytkowych, których wysokość stawki czynszu za 1m² + VAT została określona w wyniku przeprowadzonego przetargu, nie stosuje się § 1.

 

  § 3.

 

Traci moc Zarządzenie Nr GG.00501.175.2011.AC w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobów mienia komunalnego Gminy Mosina.

§ 4.

 

Wykonanie powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem  1 października 2012 r.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr GG.00501.295.2012.AC 

Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 września  2012r.

Lp. Wyszczególnienie Stawki czynszowe netto w zł / m2 Jednostkowy okres najmu
1 Lokale wynajmowane na cele handlowe, usługowo-handlowe, biurowe położone na terenie miasta Mosina 14,80 miesiąc
2 Lokale wynajmowane na cele handlowe, usługowo-handlowe położone na terenie wsi 6,20 miesiąc
3 Lokale wynajmowane na cele usługowe i produkcyjne 3,90 miesiąc
4 Lokale wynajmowane w piwnicach nie stanowiących przynależności do lokalu mieszkalnego, bez względu na rodzaj wykonywanej działalności 2,00 miesiąc
5 Lokale wynajmowane na cele biurowe inne niż prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania zawodów: adwokata, radcy prawnego, aptekarza, architekta, inżyniera budowlanego, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy ubezpieczeniowego, inwestycyjnego, lekarza, notariusza, pielęgniarki, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy nieruchomościami, tłumacza przysięgłego.  5,20 miesiąc
6 Lokale gastronomiczne 5,90 miesiąc
7 Lokale magazynowe i inne nie wymienione 4,40 miesiąc
8 Piwnice przynależne do lokalu użytkowego 2,00 miesiąc
9 Gabinety lekarskie, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 100 m2 15,00 miesiąc
10 Gabinety lekarskie, których powierzchnia użytkowa przekracza 100 m2 12,00 miesiąc
11 Pomieszczenia wydzielone z lokalu mieszkalnego przeznaczone na wykonywanie zawodów: adwokata, radcy prawnego, aptekarza, architekta, inżyniera budowlanego, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy ubezpieczeniowego, inwestycyjnego, lekarza, notariusza, pielęgniarki, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy nieruchomościami, tłumacza przysięgłego.  14,50 miesiąc
12 Lokale przeznaczone na prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej 5,30 miesiąc