Zarządzenie Nr GG.00501.298.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 października 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.298.2012.AS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 października  2012r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą poszerzenie drogi gminnej ul. Ogrodowej w Mieczewie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 186/2 obr. Mieczewo, ark. mapy 1, o  powierzchni 100 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00018418/3.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie przygotowała:
Anna Sobkowiak
Ref. Geodezji i Nieruchomości