Świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb Gminy Mosina - zadanie nr 2

Mosina, dnia  12.10.2012 r.

Sprawa: IK.271.33.2012  

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.33.2012  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.33.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb Gminy Mosina”.
 
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 Dla zadania nr 2 - Sporządzanie operatów szacunkowych dla 300 działek i sporządzenie 20 opinii: 

Ofertę nr 7 – złożoną przez:

Waldemar Bujakowski Acrus, Kocanowo 1a, 62-010 Pobiedziska.

Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium – cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 Oferta Nr 1 złożona przez Elżbieta Szczepańska Biuro Usług Technicznych, ul. Wierzbięcice 57/14, 61-547 Poznań (oferta z liczbą punktów 50,53 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 2 złożona przez Małgorzata Mijalska ul. Rumińska 10, 62-571 Stare Miasto  (oferta z liczbą punktów 62,48 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 5 złożona przez Andrzej Woźniak „Anwo-Nieruchomość” Biuro wycen, obrotu nieruchomościami i usług majątkowo konsultingowych, ul.Sośnicka 10, 61-058 Poznań (oferta z liczbą punktów 67,38 została sklasyfikowana na II miejscu).

  Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty: Oferta nr 4 – Danuta Mocek Wycena Nieruchomości, ul. Inflancka 35, 61-132 Poznań.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 2.3 tj. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym terminie.W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych – „ z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się  również wykonawców, którzy  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.”.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.   Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  Otrzymują:
  1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
  2. www.mosina.pl
  3. Tablica ogłoszeń
  4. IK-a/a