Zarządzenie Nr 300/2012 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rok 2013.

Zarządzenie Nr 300/2012

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia  11 października 2012 r.

 

w sprawie aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rok 2013.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.77 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonać z urzędu  aktualizacji  wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Mosina.

 

§ 2.

 

Aktualizacji opłat rocznych o których mowa w § 1  przeprowadzić  na podstawie wartości nieruchomości gruntowych określonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.