Zarządzenie Nr OW.00501.297.2012.AW z dnia 3 października 2012 r. w sprawie powołania komisji w celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teren

Zarządzenie  Nr OW.00501.297.2012.AW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 3 października 2012 r.

 

w sprawie powołania komisji w celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina

 

Na podstawie art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)) oraz § 7 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina ( uchwała nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r.) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Powołuję Gminną Komisję Stypendialną w składzie:

 

  1. Anna Wojnowska- inspektor ds. finansów Urzędu Miejskiego w Mosinie- przewodnicząca komisji,
  2. Lidia Baraniak- Inspektor ds. oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie-wiceprzewodnicząca komisji,
  3. Małgorzata Sroczyńska- dyrektor Szkoły Podstawowej w Pecnej- sekretarz komisji,
  4. Małgorzata Miedziak- wychowawca świetlicy w Zespole Szkół w Mosinie- członek komisji,
  5. Grażyna Bartkowiak- dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie- członek komisji,
  6. Katarzyna Skrzypczak- dyrektor Szkoły Podstawowej w Daszewicach- członek komisji,
  7. Anna Ciążkowska- pedagog w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie- członek komisji,
  8. Wiesława Mania- radna Rady Miejskiej w Mosinie- członek komisji,
  9. Barbara Czaińska- radna Rady Miejskiej w Mosinie- członek komisji.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§3

 

Traci moc zarządzenie Nr 65/11 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 kwietnia 2011 r.