ZARZĄDZENIE GG.00501.306.2012.AC z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze budynku wielofunkcyjnego w Pecnej, przeznaczo

ZARZĄDZENIE GG.00501.306.2012.AC

Burmistrza Gminy  Mosina

z dnia  25 października 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń użytkowych znajdujących się  na parterze budynku wielofunkcyjnego w Pecnej, przeznaczonych w najem, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

 

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),  zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Przeznacza się  do oddania  w  najem  pomieszczenia użytkowe: o łącznej pow. 56,75 m², o łącznej pow. 191,14 m²,  znajdujące się w budynku wielofunkcyjnym handlowo-usługowym w Pecnej, zlokalizowanym na nieruchomościach, tj. działkach o nr ewid.: 139/1 i 139/2, obręb: Pecna, dla których Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgi wieczyste: Kw 31270, Kw 25477, na okres 3 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

  1. Wykaz,  o  którym   mowa  w  § 1  podlega  wywieszeniu   przez  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronach internetowych.

 

 

§ 2.

 

Pomieszczenia użytkowe, o którym mowa w § 1  przeznacza się na prowadzenie działalności medycznej, obejmującej w szczególności podstawową opiekę zdrowotną z możliwością prowadzenia innych usług medycznych.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

 

Załącznik  nr 1 do zarządzenia GG.00501.306.2012.AC

                                                           Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 października 2012r.

 

 

Wykaz pomieszczeń użytkowych, położonych  w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej , przeznaczonych w najem, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

1.    Oznaczenie nieruchomości.

Pod wynajem przeznaczone zostają następujące pomieszczenia użytkowe:

a)     pomieszczenia użytkowe znajdujące się na parterze budynku wielofunkcyjnego handlowo-usługowego, pobudowanego w Pecnej, ul. Główna / Strażacka, na nieruchomościach, tj. działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: obręb Pecna, arkusz mapy 2, tj. działki o nr ewid. :139/1, 139/2, dla których Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgi wieczyste: 31270, 25477;

b)    wydzielona część budynku opisanego w pkt 1.a) stanowić będzie przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci (zdrowych i chorych), przychodnię stomatologiczną;

2.    Powierzchnia pomieszczeń:

a)    powierzchnia przychodni dla dorosłych - 136,95 m², powierzchnia przychodni dla dzieci- 54,19 m², razem: 191,14 m²;

b)    powierzchnia przychodni stomatologicznej- 56,75 m²;

3.    Opis pomieszczeń:

a)    zaadaptowano pomieszczenia użytkowe, w budynku wielofunkcyjnym opisanym w pkt.1, na poradnie lekarskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej          ( Dz. U. Nr 31, poz.158 z późn. zmianami).  

b)    wydzielona część na parterze budynku wielofunkcyjnego handlowo - usługowego stanowić będzie: przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci (zdrowych i chorych), przychodnię stomatologiczną;

c)    do przychodni lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci, do przychodni stomatologicznej prowadzą niezależne wejścia z poziomu terenu; przychodnia stomatologiczna jest wyodrębniona z całego zespołu, przychodnie lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci są połączone funkcjonalnie korytarzem dla personelu oraz mają wspólne pomieszczenia: rejestracji, pomieszczenie socjalne, sanitariaty dla personelu oraz pomieszczenie porządkowe;

d)    plan pomieszczeń znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pok.122.

4.    Przeznaczenie

Wskazane w pkt. 1 pomieszczenia użytkowe przeznaczone są na prowadzenie działalności medycznej, obejmującej w szczególności: świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia z możliwością prowadzenia innych usług medycznych.

5.    Okres najmu

Okres najmu wynosi 3 (trzy) lata, począwszy od dnia  1 stycznia 2013 r.

6.    Tryb wynajmu

Pisemny przetarg nieograniczony, odrębnie dla każdego z pomieszczeń wymienionych w pkt 2.- planowana data ogłoszenia  przetargu: 21 listopada 2012 r.

7.    Miesięczny czynsz najmu za wynajmowaną powierzchnię ustalony zostanie w drodze przetargu -  stawki wywoławcze:

a)     pomieszczenia przychodni  dla dorosłych i dla dzieci: 12,00 zł netto za 1 m² + 23% VAT;

b)    pomieszczenia przychodni stomatologicznej: 15,00 zł netto za 1 m² + 23% VAT;

8.    Inne opłaty

Koszty eksploatacyjne: zużycie wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, ogrzewania, wywozu nieczystości stałych, wywozu odpadów medycznych.

9.    Termin wnoszenia opłat

Czynsz płatny miesięcznie z góry do 10-ego dnia miesiąca, za który jest należny, a w miesiącu podpisania umowy do końca tego miesiąca - na podstawie faktury VAT.

10.  Zasady aktualizacji opłat

Raz w roku, wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie o wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłaszanego na podstawie art. 94 ust.1 pkt 1 lit. a  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zmianami) w Monitorze Polskim.